Cục Thống Kê Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thông kê, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.