Bệnh viện đa khoa Khu Vực Nam Bình Thuận

Năm 1989, Trung tâm Y tế huyện Đức Linh được thành lập trên cơ sở xác nhập Phòng Y tế huyện Đức Linh và Bệnh viện huyện Đức Linh theo Quyết định số 104/QĐ-UB ngày 29/7/1989 của UBND huyện Đức Linh. Khi mới thành lập, Trung tâm Y tế huyện Đức Linh gồm một bệnh viện huyện (có 4 phòng chức năng, 6 khoa lâm sàng và 02 khoa cận lậm sàng) và 11 trạm y tế xã. Chỉ tiêu giường bệnh của bệnh viện huyện là 100 giường bệnh. Lúc mới thành lập, bệnh viện có nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị …trong bối cảnh mô hình bệnh tật của huyện diễn biến phức tạp, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, sự tham gia phòng bệnh của cộng đồng còn hạn chế nên hiệu quả hoạt động của bệnh viện còn thấp.