Cảng Vận Tải Phan Thiết

Dự án Cảng vận tải Phan Thiết tỉnh Bình Thuận do Công ty tư vấn xây dựng Đường thuỷ lập năm 1997 được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 2437 QĐ/UB-BT ngày 18/11/1997. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công lập tổng dự toán do Công ty tư vấn xây dựng Đường thuỷ lập năm 1998 được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 2091 QĐ/CTUB-BT ngày 16/10/1998 và Quyết định số 2114 QĐ/CT.UBBT ngày 29/8/2001.